Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.firanlove.pl/

Wersja Regulamin: 1.0. Data Publikacji: 24.03.2022 Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2022

 

 

1.     Definicje

 

Administrator/Sprzedawca

oznacza: CASANDRA SP ZOO, NIP: 8672241493

Dane Kontaktowe Sprzedawcy

adres poczty elektronicznej: kasandrafiranki@gmail.com

numer telefonu: 731028595

adres siedziby:

Formularz zamówienia

oznacza formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty w Sklepie. Uzupełnienie Formularza wymaga (i) uprzedniego dodania wybranych Produktów do koszyka, (ii) określenie sposobu dostawy, (iii) sposobu płatności, a także (iv) uzupełnienia danych identyfikacyjnych Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres wysyłki, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT).

Klient/Użytkownik

oznacza Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną, jednostką organizacyjną, lub osobą prawną, który dokonuje zakupów w Sklepie i zawiera Umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowę sprzedaży.

Przedsiębiorca

oznacza osobę fizyczną lub osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą, która nie jest ani Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i dokonuje zakupu w Sklepie zawierając Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą i posiada dla niej zawodowy charakter.

Konsument

oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowych niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

oznacza osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Usługi elektroniczne

oznacza ogół usług, które Administrator świadczy w ramach Sklepu Internetowego na rzecz Klientów.

Konto Klienta

oznacza indywidualny dostęp danego Klienta do Serwisu, określany nazwą użytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do Konta. Konto Klienta umożliwia dostęp do zakupionych wcześniej Produktów.

Produkt

oznacza oferowany w Sklepie produkt fizyczny, usługę lub produkt będący treścią cyfrową, których opis oraz cena są dostępne przy każdym z prezentowanych produktów.

Umowa sprzedaży

oznacza umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem Produkty będące produktami fizycznymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, dostarczane lub udostępniane Klientowi w zamian za otrzymanie ceny lub umówionego wynagrodzenia.

Umowa o dostarczenie treści cyfrowej

oznacza umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Produkty będące treściami cyfrowymi w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, udostępniane przez Sprzedawcę w zamian za umówione wynagrodzenie.

Umowy

oznacza Umowę sprzedaży oraz Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.

Zamówienie

oznacza oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

Serwis

oznacza dostępną po zalogowaniu do Konta na Stronie Internetowej przestrzeń, w której oferowane są Produkty.

Sklep/Sklep Internetowy

oznacza sklep internetowy dostępny na Stronie Internetowej, którego częścią jest Serwis.

Strona Internetowa

oznacza stronę internetową www https://www.firanlove.pl/, pod którą Administrator prowadzi Sklep oraz zapewnia dostęp do Serwisu.

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin funkcjonowania Sklepu.

 

 

2.     Postanowienia ogólne

 

1.     Regulamin określa sposób w jaki można robić zakupy w Sklepie Internetowym, w tym precyzuje zasady składania Zamówi oraz dokonywania płatności, a także informuje o przysługujących Klientom prawach, w tym warunkach zawieranych Umów.

2.     Regulamin nie mają na celu ograniczać, ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

3.     Sklep Internetowy jest prowadzony przez Administratora, którego dane identyfikacyjne zostały wskazane w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.

4.     Z Administratorem można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego wykorzystując Dane Kontaktowe Sprzedawcy.

5.     Informacje dotyczące Produktów dostępne w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

6.     Administrator w ramach Sklepu świadczy Usługi elektroniczne odpłatnie lub bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

7.     Do Usług elektronicznych świadczonych bezpłatnie należą w szczególności usługi:

a)    dostępu do Sklepu oraz możliwości zapoznania się z treściami dostępnymi nieodpłatnie bez ograniczeń dla Użytkowników,

b)    otrzymywania od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,

c)     założenia i utrzymania Konta Klienta.

8.     Do Usług elektronicznych świadczonych odpłatnie należy oferowanie przez Sprzedaw Produktów, a następnie zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o dostarczenie treści cyfrowych.

9.     Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

10.  Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, nie powinien korzystać ze Sklepu Internetowego. Jeżeli natomiast zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich postanowieniami.

11.  Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych

12.  Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

 

3.     Wymagania techniczne i zasady korzystania ze Sklepu

 

1.      W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)   dostęp do urządzenia (komputera, laptopa, smartphonu), podłączonego do sieci Internet,

b)   zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,

c)   posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.      Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług elektronicznych konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy.

3.      Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz wyposażyć wykorzystywane urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego w postaci programu antywirusowego.

4.      W razie problemów związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail podany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.

5.      Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich), jak również zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, szanując prawa własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie złośliwego oprogramowania lub innych urządzeń zakłócających.

6.      Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego oraz może skutkować blokadą dostępu Sklepu Internetowego.

7.      Sklep Internetowy oraz wszystkie jego elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, opisów produktowych, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Administratora.

 

4.     Zawarcie i wykonanie Umów

 

1.      Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie. Przedmiotem tej Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do wydania Produktu, a ze strony Klienta – zobowiązanie do zapłaty ceny. W celu zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane posiadanie Konta przez Użytkownika.

2.      Umowa o dostarczenie treści cyfrowej jest zawierana poprzez złożenie Zamówienia. Przedmiotem tej Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia Produktu oraz założenie i utrzymanie Konta Klienta, a ze strony Klienta – zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

3.      Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4.      Warunkiem złożenia Zamówienia jest:

a)    w przypadku Umowy sprzedaży wybranie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz wskazanie cech (rozmiar, kolor lub inne), w celu jego umieszczenia w wirtualnym koszyku, poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” lub innej funkcjonalności o równoznacznej treści,

b)    prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia, a w przypadku Umowy sprzedaży podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail Klienta, adresu do wysyłki, danych kontaktowych i danych do faktury, jeżeli wybrano,

c)     zaakceptowanie warunków Regulaminu,

d)    w przypadku Umów o dostarczenie treści cyfrowej zaakceptowanie oświadczenia o zgodzie na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (utrata prawa odstąpienia od umowy),

e)    zapłata ceny lub wynagrodzenia za pomocą wybranego operatora płatności lub w innych sposób wskazany przez Sprzedawcę.

5.      Naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz, Zamawiam i płacę (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.

6.      Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zapłać teraz,Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez wybranego operatora.

7.      Z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

8.      Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem Zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatorów płatności on-line, w tym np. PayU, wybrany operator płatności wysyła dodatkowo informację o danych transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail.

9.      Sprzedawca może udostępnić następujące formy płatności:

a)    Płatność za pomocą operatora płatności: PayU (https://www.payu.pl);

b)    Płatność za pomocą karty VISA lub Mastercard;

c)     Płatność za pomocą przelewu na rachunek bankowy.

10.    Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za niezawartą.

11.    Sprzedawca oferuje dostawę Produktów za pomocą współpracujących firm kurierskich (np. InPost, Orlen Paczka, DPD). Termin dostawy jest każdorazowo wskazany na stronie produktu.

12.    O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Sprzedawca informuje w Formularzu Zamówienia przed jego złożeniem.

13.    Na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail będą wysłane informacje dotyczące realizacji Zamówienia, opłacenia Zamówienia, dostęp do Produktu, a także, w przypadku udzielenia zgody przy rejestracji konta Klienta lub składaniu Zamówienia, informacje handlowe lub marketingowe.

14.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz równocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji lub potwierdzenie zawarcia Umowy.

15.    Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta Klienta w czasie co najmniej roku od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub Umowy sprzedaży, jeśli Użytkownik założył Konto.

16.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne odpłatne.

17.    Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.

18.    Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

 

5.     Produkty

 

1.      W Sklepie oferowane są Produkty różnych branż, bądź Produkty stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.      W związku z zawieraną Umową sprzedaży Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówiony przez niego Produkt, odpowiadający specyfikacji określonej w Zamówieniu.

3.      W przypadku zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Klient uzyskuje dostęp do Produktu poprzez:

a)    bezpośrednią możliwość pobrania z wiadomości e-mail lub możliwość pobrania za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia;

b)    przesłanie Klientowi danych dostępowych do utworzonego do Konta, w ramach którego Klient uzyskuje dostęp do Produktu.

4.      Z chwilą wysłania wiadomości, o których mowa w lit. a) – b) powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Produktu.

5.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie dostarczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od tej umowy.

6.      Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. W tym celu Użytkownik wysyła do Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Administrator usunie Konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

7.      W przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi Sprzedawca udziela Klientowi licencji na zakupione Produkty, a Klient jest zobowiązany do korzystania z tego Produktu zgodnie z poniższymi warunkami licencji.

8.      Klient ma prawo korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek, zgodnie z Zamówieniem, oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

9.      Licencja, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje prawa do:

a)    trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

b)    wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,

c)     odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

d)    nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

 

6.     Odpowiedzialność za wady

 

1.         Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

2.         W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

3.         W celu złożenia reklamacji Klient powinien złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub listem na Dane Kontaktowe Sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, którym Klient może się posłużyć według swojej wygody, dostępny po kliknięciu przycisku „Pobierz” pod adresem Strony Internetowej.

4.         O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta reklamacji, w terminie do 14 dni.

5.         Jeżeli Konsument wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres magazynu wskazany w Danych Kontaktowych. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

7.         Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

8.         W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

9.         Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.

10.       Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

11.       Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

7.     Odstąpienie od umowy

 

1.      Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.      Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.

3.      Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.

4.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na Stronie Internetowej, po kliknięciu przycisku „Pobierz”, lub będącego załącznikiem do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

5.      Celem zachowania terminu odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić także bezpłatne produkty nie będące przedmiotem zamówienia w Sklepie, otrzymane dodatkowo i nieodpłatnie w ramach zrealizowanego zamówienia w Sklepie.

6.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

8.      Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

9.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

8.     Ochrona danych osobowych

 

1.      W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów. Dane osobowe Klienta obejmują wszelkie informacje udostępnione Administratorowi przez Klienta w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz założenia Konta, a w szczególności jego dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje dotyczące prowadzonej działalności.

2.      Sprzedawca przetwarza dane Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

3.      Sprzedawca jest administratorem danych Klienta i je przetwarza je w celu:

a)    zawarcia i realizacji Umowy oraz obsługi Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)    prowadzenia rozliczeń finansowych z Klientem tytułem realizacji Umowy, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Klienta w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

c)     wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO;

d)    w celu realizacji działań marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z oświadczeniami woli Klienta dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgody udzielone Sprzedawcy w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać żądanie na adres e-mail podane w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.

4.      Odbiorcami danych Klienta mogą być podmiot świadczące usługi utrzymania rozwiązań informatycznych, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnicy. Ponadto dane Klienta mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych.

5.      Dane Klienta są przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji Umowy, a po jej wygaśnięciu do końca roku kalendarzowego, w którym wygasa Umowa, a następnie przez okres do 5 lat lub w przypadku wystąpienia roszczeń na tle realizacji Umowy do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.

6.      Klient ma prawo żądania od Sprzedającego dostępu do Danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie przetwarzania danych osobowych Klienci mogą się kontaktować wykorzystując Dane Kontaktowe Sprzedającego. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

8.      Klient zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych do Konta Klienta.

 

9.     Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.      Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.      Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3.      Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b)   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c)   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4.     Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

10.  Postanowienia końcowe

 

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.      Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian.

4.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji wskazanej w Regulaminie.

5.      Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6.      Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

7.      Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

8.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

 

Załączniki:

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Wzór formularza reklamacyjnego